Ribizly Felhasználási Feltételek

(2012.07.17. napjától hatályos szöveg)

A jelen felhasználási feltételek ("Szerződés") az RIBIZLY PROJECT Korlátolt Felelősségű Társaság (1045 Budapest, Berni utca 1. C. ép. 2. em. 11.; e-mail cím: office@ribizly.com) mint szolgáltató ("Szolgáltató") tulajdonában lévő, a http://ribizly.com és az ott meghatározott egyéb címen elérhető weboldal ("Weboldal"), valamint a Weboldalon keresztül elérhető online személyes ajándékozás-szervezést, szórakozást, kapcsolattartást és közösségépítést elősegítő szolgáltatások, ideértve különösen a Weboldalon elérhető felhasználói fiókot ("Felhasználói Fiók") (a továbbiakban együttesen "Szolgáltatások"), használatának szabályait határozza meg, továbbá rendelkezik a nem elfogadható felhasználói tevékenységekről.

1. Weboldal célja


A Weboldal online teret és hozzáférést biztosít a Szolgáltatásokhoz és a Weboldalon elhelyezett információkhoz, illetve eszközöket nyújt a Szolgáltatások megvalósításához.


2. Felhasználók


A jelen Szerződés alapján "Felhasználó"-nak kizárólag a Weboldalon regisztrált természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet minősül, aki a sikeres regisztráció során a szükséges nyilatkozatokat (együttesen "Nyilatkozatok") a Weboldalon keresztül megtette ("Regisztráció"), továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen Szerződés rendelkezéseit. Korlátozott cselekvőképességű (pl. 14-18 év közötti kiskorú) Felhasználók Regisztrációjának érvényességéhez törvényes képviselőjük beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres Regisztrációjuk előfeltétele a Szerződésben meghatározottakon túl a törvényes képviselő beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése a Weboldal használatához. Ilyen Felhasználók Regisztrációját ennek megfelelően úgy értelmezzük, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, mely az adott Felhasználónak a Szerződés szerinti Felhasználókénti tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja ("Jóváhagyás"), és azt a Szolgáltató kérésére bármikor a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) Felhasználó a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat – nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget. A Weboldalon a Felhasználó egy alkalommal, egyféle módon Regisztrálhat.

3. Nyilatkozatok


A Felhasználó a Regisztrációval egyben
- igazolja, hogy a Regisztráció vagy a Weboldal használata során megadott személyes és egyéb adatai a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik;
- tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások használatának előfeltétele, hogy a jelen Szerződést, valamint a Szolgáltató, mint adatkezelő adatkezelési, adatfeldolgozási, adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos szabályzatát ("Adatkezelési Szabályzat") magára nézve kötelezőnek fogadja el;
- korlátozott cselekvőképességű Felhasználó esetén igazolja, hogy a Jóváhagyást beszerezte, és azt a Szolgáltató kérésére bármikor a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja;

- kijelenti, hogy a jelen Szerződés és az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit elolvasta, azokat megismerte és megértette, így ismeri a Szolgáltatások igénybevételének szabályait és a Weboldal használatának feltételeit, azok teljes ismerete alapján önként, saját elhatározásából és saját kockázatára veszi igénybe a Szolgáltatásokat;

 • korlátozott cselekvőképességű Felhasználó esetén igazolja, hogy a Jóváhagyást beszerezte, és azt a Szolgáltató kérésére bármikor a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja;

 • - tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltatások igénybevétele, és a Weboldal használata saját felelősségre és elhatározásból történik, a Szolgáltató nem ellenőrzi, illetve nem vállal felelősséget azokért az esetleges következményekért, amelyek abból következnek, hogy a Felhasználó személyes joga, lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint hatályos és érvényes jogszabályok vagy egyéb vallási, társadalmi előírások tilalmazzák vagy korlátozzák a Weboldal, a Szolgáltatások, vagy az azokhoz hasonló egyéb szolgáltatások igénybevételét vagy teljesítését;

  - tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások célja kizárólag online közösségi tér és technikai háttér biztosítása, így a Szolgáltató maga semmilyen körülmények között nem végez adásvételi vagy ügynöki tevékenységet, továbbá kizár minden felelősséget, kötelezettséget illetve elhárít minden követelést, a Szolgáltatások igénybevétele során létrejött/fenntartott/megszakadt személyes kapcsolatokért, illetve az ilyen személyes kapcsolatok révén szerveződött ajándékozással, adásvétellel vagy szolgáltatásnyújtással, annak elmaradásával vagy teljesülésének módjával, illetve más tevékenységekkel összefüggésben;

  - vállalja, hogy a Szolgáltatások igénybevételével, így különösen a Weboldal használatával összefüggésben, illetve személyes kapcsolatok létrejöttével, megszűnésével, vagy különösen ajándékozások elmaradásával, vagy az azokból fakadó következményekkel kapcsolatban nem érvényesít semmilyen követelést a Szolgáltatóval szemben;

  - tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nem tartalmaznak közvetlen adásvételi (vásárlási) vagy ajándékozási lehetőséget, a Szolgáltató ellenkező kifejezett megállapodás hiányában pénzt nem kezel, fizetési rendszereket nem üzemeltet, tranzakciót nem hajt végre, csak annak elősegítéséhez, megszervezéséhez szükséges információt továbbítja és ehhez biztosít hozzáférést, technikai hátteret – így a Szolgáltatásokkal kapcsolatos közvetlen vásárlási, ajándékozási tranzakció teljesítésével vagy nem teljesítésével, szavatossággal és jótállással kapcsolatos és egyéb hasonló jellegű igényeket nem érvényesít a Szolgáltatóval szemben, ilyenekkel szükség esetén közvetlenül az eladók vagy szolgáltatást nyújtók ellen lép fel;

  - tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a jelen Szerződés 4. pontja szerinti Tartalmakért, amennyiben azokat a Felhasználó saját döntése alapján közösségi megosztó weboldalakon (pl.: www.facebook.com, www.twitter.com) vagy egyéb külső weboldalakon ("Megosztó Weboldalak") a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi, a Felhasználó kijelenti továbbá, hogy amennyiben hozzájárul a Tartalmak vagy bármely más személyes adatának Megosztó Weboldalakon való megosztásához, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy a Megosztó Weboldalakra azok saját felhasználási feltételei, adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban a Szolgáltatót sem tájékoztatási, sem egyéb kötelezettség, illetve felelősség nem terheli;

  - kijelenti, hogy csak a Szolgáltató előzetes írásos jóváhagyásával, vagy a jelen Szerződésben foglaltak szerint tesz közzé bármiféle nyilvános bejelentést a jelen Szerződés létezésével vagy tartalmával kapcsolatban;

  - tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nem olyan célra való használatra készült, amelynek esetében a szolgáltatás meghibásodása halálhoz, személyi sérüléshez vagy környezetkárosodáshoz vezethet;vállalja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele kapcsán a Felhasználó által végzett tevékenységekkel összefüggésben a Szolgáltatónak okozott minden kárt teljes mértékben megtérít és ezek tekintetében harmadik személyek felé a Szolgáltatót teljes mértékben mentesíti (ideértve az eljárási és ügyvédi költségeket is) és helyett helytáll helyette;

  - vállalja, hogy semmilyen formában nem ajánl, hívja fel a figyelmet, közvetít és nem továbbit vagy bocsát rendelkezésre vagy veszi igénybe a Szolgáltatásokat és használja a Weboldalt ahhoz, hogy rendelkezésre bocsásson olyan árut, szolgáltatást vagy ötletet kiskorú Felhasználónak vagy egyéb kiskorú személynek, vagy olyan módon tegye az előbbieket, amely a hatályos és a Szerződésre irányadó jog szerint vagy a Felhasználó ill. a Weboldal használatával megszólított személy országában hatályos jogszabályok és egyéb társadalmi előírások szerint kiskorúaknak nem forgalmazható, vagy egyéb módon jogszabálysértő;

  - tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármikor részben vagy egészben megváltoztathatja vagy megszüntetheti a Weboldalt és a Szolgáltatásokat, ideértve de nem kizárólagosan fizetőssé teheti a Szolgáltatások vagy azok egy részének igénybevételét;

  - tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely Tartalom részeként megadja földrajzi tartózkodási helyét, úgy a Szolgáltató ezt nyilvántartja, felhasználhatja, és a Felhasználó által e célból meghatározott ismerőseinek azt kiadhatja és ajánlatokat, értesítőket küldhet a Felhasználónak;

  - tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó Weboldalt vagy Szolgáltatások igénybevételét érintő aktivitási adatait tárolhatja és felhasználhatja;

  - a Szolgáltató jogosult a Szerződésben meghatározott esetekben törölni a Felhasználó Regisztrációját és/vagy (újbóli) hozzáférését a Weboldalhoz és/vagy (újbóli) Regisztrációját nem engedélyezni.

  A Felhasználó a jelen Szerződés elfogadásával kijelenti továbbá, hogy:

  - a Szolgáltatás használatához érvényes e-mail címet ad meg, valamint a Regisztráció során választ egy jelszót (e-mail cím, jelszó és telefonszám együtt "Azonosítók");

  - a Regisztráció vagy a Szolgáltatások igénybevétele illetve a Weboldal használata során nem ad meg félrevezető adatot, így különösen a neve, telefonszáma vagy egyéb (személyes) azonosításra alkalmas adata esetében, illetve nem végez Regisztrációt vagy nem használja a Weboldalt és a Szolgáltatásokat engedély nélkül más személy nevében;

  - felel a jelszó titokban tartásáért, és a jelszó és a Felhasználói Fiók használatával végzett bármely tevékenységért; a jelszó elvesztéséből eredő károk megtérítéséért, továbbá Felhasználói Fiókkal történt visszaélésekért, továbbá az ebből eredő közvetlen vagy a közvetett következményekért teljes körű felelősséget vállal és harmadik személyek által ebből eredő bármilyen igények esetén teljes körűen megvédi és mentesíti (ideértve az ügyvédi költségeket is) a Szolgáltatót;

  - haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót az Azonosítókkal történő minden jogosulatlan tevékenységről ésfelelős az ennek elmaradásából eredő minden következményért;

  - a Szolgáltatás és a Weboldal használata során minden, a Felhasználói magatartásra és tevékenységre vonatkozó szabályt betart;

  - a magyar nyelvet vagy az általa elfogadott Szerződés egyéb nyelvét érti és ismeri, annak használatában nincs akadályoztatva;

  - a jelen Szerződés elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltatást vagy a Weboldalt nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség elvének megsértésére vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére illetve politikai célú, tartalmú tevékenységre;

  - nem használja a Szolgáltatást nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítésére vagy továbbítására, ideértve különösen a "spam", vagy más felhasználóknak szándékosan küldött láncleveleket (hoax).

  - tudomással bír arról, hogy jogellenes tevékenységnek minősül, különösen a Szolgáltatás számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking), valamint a Szolgáltatás működésének akadályozására irányuló kísérletet;

  - a Szolgáltató által biztosított interfészen kívüli eszközökkel nem csatlakozik (illetve nem próbál meg csatlakozni) a Szolgáltatásokhoz, kivéve ha a Szolgáltató írásbeli felhatalmazást adott erre és nem szeg meg, vagy nem játszik ki semmilyen Weboldalhoz kapcsolódó biztonsági intézkedést;nem használ olyan automatikus alkalmazást, keresőrobotot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más automatikus vagy kézi alkalmazást, vagy eljárást, amellyel a Szolgáltatás vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető;

  - a Weboldalt és a Szolgáltatásokat nem használja jogsértő többfokozatos marketing tevékenységgel (pl. piramisjátékkal) kapcsolatos tevékenységre;

  - tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatások tökéletesítése érdekében fejleszti és újítja a Weboldalt és a Szolgáltatásokat, ezért elfogadja, hogy a Szolgáltató előzetes erről szóló értesítés nélkül megváltoztathatja a Szolgáltatások formáját és jellemzőit, vagy annak bármilyen aspektusát (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a Szolgáltatások (vagy azok bármely tulajdonságának vagy részének) nyújtását anélkül, hogy a Felhasználót erről előzetesen írásban értesítené, továbbá a Szolgáltatások igénybevétele által használt szoftver időről időre automatikusan letölti és telepíti a rajta végrehajtott frissítéseket (a frissítések előfordulhatnak "bug fix" formában, tartalmazhatnak fejlettebb funkciókat, új szoftver modulokat és teljesen új verziókat) és hozzájárul ezeknek a frissítéseknek a letöltéséhez;

  - tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatásokat Magyarországról nyújtja, és Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások más országban is elérhetőek vagy megfelelőek, vagy megfelelnek a Felhasználók igényeinek;

  - A Felhasználó tudomásul veszi és már most előzetesen kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatás során reklámokkal támogatott e-maileket és banner alapú hirdetéseket, egyéb, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációt fogadhat a megadott elérhetőségein;

  - nem vesz részt és a Szerződésben és az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak megszegésében és mást sem is bíztat erre;
  - tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatáson keresztül küldött vagy érkezett kommunikációk, valamint a Szolgáltatáshoz kapcsolódó tárolóhely vonatkozásában a Szolgáltató bármikor szabad belátása szerint bevezethet korlátozásokat;
  tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatások részeként jutalomakciókat szervezhet, ennek részletes szabályait és feltételeit jogosult meghatározni és a Weboldalon közzétenni, illetve ennek eredményeként kommunikációt és/vagy ajándékokat küldhet a Felhasználónak a megadott elérhetőségére – az ilyen jutalomakcióra vonatkozóan a Felhasználó kijelenti, hogy a jutalommal vagy annak elmaradásával kapcsolatban jogi utat nem vesz igénybe és a vonatkozó mindenkori adójogszabályokat betartja;

  - tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a Szolgáltatás keretében kért adatot a Szolgáltatás használatához, vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a Szolgáltatás nem vagy csak korlátozott mértékben áll a rendelkezésére;

  - a kiskorúak védelmében a Szolgáltató jogosult egyes Szolgáltatásokat, Tartalmakat és a Weboldal tartalmát korlátozni a Felhasználók irányában – ez azt is eredményezheti, hogy a kiskorú Felhasználók számára nem minden Szolgáltatás, Weboldalon megjelenő tartalom és Tartalmak elérhetőek.

  - A Felhasználó amennyiben előfizet rá, szoftvert kaphat a Szolgáltatótól. Szolgáltató azonban nem garantál semmiféle ilyen szoftvert, illetve amennyiben kap a Felhasználó szoftvert, annak tartalmáért, működőképességéért a Szolgáltató nem felelős. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által az ilyen szoftver használatakor felhasznált adatokat, pl. címlistát tárolni és felhasználni.. A Felhasználó köteles ezen adatok tulajdonosainak jóváhagyását beszerezni a Szolgáltató ezen adatkezeléséhez – ennek megszegése esetén köteles a Szolgáltatót mentesíteni és megvédeni az ebből eredő bármely igénytől, kártól és költségtől (ideértve az eljárási és az ésszerű ügyvédi költségeket is).

  A Felhasználó a Regisztrációkor nyilatkozik továbbá arról, hogy kér-e a Szolgáltatásokról és azok újdonságairól és a partner oldalak ajánlatairól hírlevelet.
  Kizárólag azon Felhasználó Regisztrációja tekinthető érvényesnek, aki a jelen Szerződés 2., 3. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és az ott meghatározott rendelkezéseket magára nézve kötelezően fogadja el. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen pontban foglalt nyilatkozatait, a Szolgáltató a Szerződés
  10. pontjában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.


  4. Tartalmak


  A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött minden adat -- akár a Felhasználó maga hozta létre azokat, akár a megbízásából valamely harmadik fél hozta létre azokat --, internet link (URL), kommunikáció a Weboldal tartalma lesz ("Tartalmak").

  A Felhasználó a Szolgáltatások igénybevétele érdekében jogosult személyes és egyéb fényképeket feltölteni a Weboldalra.

  A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött valamennyi fényképnek meg kell felelnie a Szolgáltató által a Weboldalon közzétett követelményeknek, de különösen:

  - tilos 14. életévét be nem töltött kiskorú gyermekekről, vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló természetes személyekről fotókat feltölteni.


  A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik azokért a Tartalmakért, amelyeket a Weboldalon elhelyez vagy a Szolgáltatás felületén megjelenít, vagy hozzáférhetővé tesz – ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket, linkeket, vagy egyéb, a Szolgáltatásokon keresztül közzétett adatot, ideértve a Tartalmak következményeit is. A Felhasználó vállalja, hogy nem helyez fel olyan Tartalmakat, amelyek malware-t, spyware-t vagy más kártékony kódot tartalmaznak.

  A jelen pont alapján amennyiben a Felhasználó a Weboldalra Tartalmakat, így bármely adatot, információt, szerzői jog tárgyát képező művet, műpéldányt feltölt, azzal nyilatkozik egyben arról is, hogy a Szolgáltató ingyen és külön díjfizetés nélkül felhasználhatja azokat. A feltöltést végző Felhasználó a Tartalom feltöltésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy rendelkezik a szükséges személyiségi jogi nyilatkozatokkal, felhasználói vagy szerzői jogokkal, és jogosult a Tartalmakat a Szolgáltató vagy egyéb Felhasználók rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy azt a Szolgáltató közzé tehesse a Weboldalon, vagy abból a célból, amiért a Tartalmat feltöltötték.

  A Szolgáltató fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget arra), hogy ellenőrizze a Felhasználó által elhelyezett, megjelenített, közzétett Tartalmakat. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató nem felelős az általa továbbított információért.

  A Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa a Weboldalról az olyan Tartalmakat, vagy ezekre történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében a Szerződéssel vagy az Adatkezelési Szabályzattal ellentétesnek, jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek, kiskorúakra ártalmasnak vagy egyébként kifogásolhatónak talál vagy elutasítsa azok Weboldalra történő feltöltését. A Szolgáltatónak a Tartalmak eltávolítására vonatkozó joga kiterjed az olyan Tartalmakra is, melyek a Szolgáltató saját belátása vagy harmadik személy igénybejelentése szerint megsértik vagy sérthetik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseket. Ez a Felhasználói hozzájárulás és Szolgáltatói jog kiterjed arra is, hogy a Szolgáltató megszüntesse a Felhasználó regisztrációját a Weboldalon és újbóli Regisztrációját vagy hozzáférését korlátozza, vagy ne tegye lehetővé.

  A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a Felhasználó a Weboldal használata során barátaival, vagy egyéb személyekkel megoszthat ajándékvásárláshoz fontos információkat, mint pl. ruhaméret, cipőméret, ízlés, kedvenc szín, érdeklődési kör, beszélt nyelvek, stb.. A Felhasználó eldöntheti, hogy megad-e ilyen jellegű adatot a Weboldal használata során, és amennyiben megad, akkor saját felelősségére és akaratából adja meg azokat.

  A Szolgáltatások igénybevételével és a Weboldal használatával a Felhasználó tudatában van annak, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során találkozhat olyan Tartalmakkal, amelyeket támadó jellegűnek, illetlennek vagy aggályosnak találhat, vagy az általa publikusan megadott adatokat más Felhasználó listázhatja, kategorizálhatja, rendezheti és elismeri, hogy az ilyen Tartalmak, listák, kategóriák, rendezések tekintetében saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat és használja a Weboldalt.
  A Felhasználó tudomásul veszi és egyben hozzájárul, hogy az általa nyilvánosnak feltöltött Tartalmakhoz bárki hozzáférhet. Ugyanakkor a Tartalmak megjelenésének egy részét a Weboldalon és/vagy Regisztrációkor meghatározottak szerint a Felhasználók maguk szabályozhatják.

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató játékokat írhat ki a Weboldalon, amelynek szabályait a Weboldal tartalmazza. Felhasználó saját választása szerint részt vehet a játékokon.

  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult számlálni – kizárólag statisztikai célból és aninimizált módon – a Felhasználó külső Weboldalakra történő átkattintásait.

  A Szolgáltatások rendelkezésre bocsátásáért és igénybevételéért cserébe a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámokat, hirdetéseket helyezzen el a Szolgáltatásokon.

  Továbbá, a Szolgáltató hozzáférést nyújthat a Felhasználónak a Weboldal tartalmát kiegészítő, nyilvános forrásokból elérhető tartalomhoz (például aktuális hírekhez és időjárási adatokhoz).


  5. Szerződés hatálya


  A Szolgáltató a Szolgáltatásokat Magyarország területéről, magyar és angol nyelven nyújtja. A Szolgáltató és a Felhasználó között a Szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződésben foglaltakat.

  A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. Az eljárás helye hatáskörtől és illetékességtől függően a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság, de a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyéb bírósághoz forduljon ideiglenes intézkedés iránt. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.


  6. Szerződés létrejötte


  a) A Felhasználó a Regisztráció során kitölti a regisztrációs adatlapot, majd kijelöli hozzájárulása jeléül az ott található nyilatkozatokat és elfogadja a jelen Szerződés és az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit, amely kijelöléssel a nyilatkozatok megadottnak, a Szerződés és az Adatkezelési Szabályzat elfogadottnak tekintendő. A Szolgáltató a Felhasználó Regisztrációját egy e-mail küldésével igazolja vissza. A Szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között a visszaigazoló e-mailben található hivatkozásra történő kattintással vagy annak böngésző programba történő másolásával való megnyitásával jön létre (aktiválás).

  b) A Szerződés a Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatásokra vonatkozóan azzal is létrejön a Szolgáltató és a Weboldal nem regisztrált látogatója között, ha a látogató a Weboldalt információ szerzés céljából felkeresi, arra belép, és ott további tevékenységével a Weboldalt használja. Ilyen esetben a Felhasználó alatt a nem regisztrált látogatót is érteni kell és a nem regisztrált látogató elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szerződés elfogadásaként értékeli a Weboldal használatát.
  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés elektronikus formában jön létre, a Szolgáltató nem köteles a Felhasználónak papír alapú Szerződés példányt küldeni. Felhasználó szintén tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles archiválni a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött Szerződést vagy egyéb tranzakciót. A Szolgáltató kifejezetten javasolja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele és a Weboldal használata előtt Felhasználó nyomtassa ki vagy mentse el a Szerződés egy példányát saját felhasználásra.

  Ha a Felhasználó a munkaadója vagy más jogi személy, illetve nem teljes cselekvőképességű személy nevében fogadja el a Szerződést, kijelenti és szavatol azért, hogy: (i) teljes jogi felhatalmazással rendelkezik arra, hogy kötelezettséget vállaljon a Szerződés teljesítésére a képviselt személy nevében; (ii) elolvasta és megértette a Szerződést; valamint (iii) elfogadja a Szerződést a Felhasználó által képviselt személy nevében. Ha nem rendelkezik a szükséges jogi felhatalmazással a kötelezettségvállalásra, ne kattintson alább az "Elfogadom" gombra.

  Adatbeviteli hibák kijavítása: A Felhasználó tévesen bevitt adatait a Felhasználói Fiók és a Weboldalon megjelenő egyéb lehetőség szerint a "Módosítás" funkcióval módosíthatja a Weboldalon meghatározottak alapján.


  7. Módosítás


  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szerződést a egyoldalúan módosítsa. A módosítások és a módosított Szerződés (ha van ilyen) minden hónap ötödik (5.) napján kerülnek ki a Weboldalra és a Felhasználó vállalja, hogy rendszeresen ellenőrzi Szerződés módosításait. . Amennyiben a Felhasználó a Szerződés módosított feltételeit nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató által a Szerződésben megadott bármely elérhetőségén vagy Felhasználói Regisztrációjának törlésével jelezheti, és kezdeményezheti a jelen Szerződés megszüntetését. A Szolgáltató a hirdetményeit a Weboldalon teszi közzé. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Szerződés módosítására olyan közlés útján is, hogy a módosításokról Szolgáltató a Felhasználói Fiókon vagy az Azonosítók alatt megjelölt elérhetőségek egyikén keresztül haladéktalanul, vagy a Weboldalon előzetes, a módosított Szerződés hatályba lépését legalább öt (5) nappal megelőző hirdetményi tájékoztatás útján értesíti a Felhasználókat. A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik internet hozzáféréssel és a Felhasználói Fiókját rendszeresen ellenőrzi és a Felhasználói Fiókon keresztüli írásbeli kapcsolattartáshoz jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul.

  A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltatásokat és a Weboldalt azt követően is igénybe veszi, hogy a Szerződés feltételei megváltoztak, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó elfogadta a Szerződés módosított változatát, kivéve, ha ennek ellenkezőjéről a Szolgáltatót a Szerződésben megadott bármely elérhetőségén tájékoztatta.


  8. Írásbeliség


  Jelen Szerződésben meghatározottak szerint elektronikus úton tett, valamint a Weboldalon keresztül tett Nyilatkozatokat, vállalásokat a felek írásbeli nyilatkozatnak tekintik.


  9. Szolgáltató jogai


  A Szolgáltató fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Felhasználó kilétét ellenőrizze, a félrevezető Azonosítók használata elkerülése érdekében. Amint a Szolgáltató tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető Azonosító használatáról, jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni, illetőleg a Felhasználót véglegesen törölni.

  A Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Felhasználóknak a Szolgáltatás igénybevétele során tanúsítandó magatartásának szabályozására a Weboldalon "Felhasználói Irányelveket" határozzon meg és tegyen közzé. A Szolgáltató az Felhasználói Irányelveket bármikor, külön előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, módosíthatja a jelen Szerződés módosítására vonatkozó szabályoknak megfelelően. A Felhasználói Irányelvek a Weboldal használata során azt a célt szolgálják, hogy a Szolgáltató a jogszabályi előírások betartatásán túl etikai, erkölcsi, és más magatartási normákat szabályozzon.


  10. Szerződés megszűnése


  A Felhasználó egyoldalú, írásbeli, indoklás nélküli nyilatkozattal bármikor felmondhatja a Szerződést.

  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azokat a Felhasználói profilokat vagy korlátozza azon Felhasználók jogait, akik a Szerződés, illetve az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit súlyosan megszegik. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti a Felhasználó Regisztrációját különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben:

  - ha a Felhasználó magatartása erre alapos indokot ad, így különösen, ha az a Szolgáltatóval vagy más Felhasználókkal szemben olyan magatartást tanúsít, illetve más módon kárt okoz, illetve a magatartás a Szolgáltató Felhasználó Irányelvek előírásaiba ütközik vagy megszegi a Szerződésben foglalt nyilatkozatait;

  - ha a Felhasználó szerződéskötését követően, a jelen Szerződés 2. és 3. pontjában meghatározott feltételek nem teljesülnek, így különösen, ha cselekvőképtelenné válik, illetve ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó valótlan nyilatkozatot tett az életkorára vonatkozóan;

  - ha a Felhasználó a Szerződés rendelkezéseit megszegi, a Weboldalt, illetve a Szolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen használja;

  - ha a Felhasználó a hatályos jogszabályok vagy a szerződési feltételek által szabályozott, a szellemi tulajdonra vonatkozó feltételeket megszegi, vagy azokat más módon megsérti;

  - ha a Felhasználó törli felhasználói profilját, így a Felhasználói Fiókját;

  - ha a Szolgáltató a Szerződés alapján törli a Felhasználó Regisztrációját;

  - a Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtását megszünteti a Felhasználó felhasználási helyén;

  - ha a Szolgáltató a Weboldalt megszünteti.


  Amennyiben a Szerződés rendelkezései hatályukat vesztik, ez nem érint semmilyen olyan jogot, kötelezettséget és felelősségvállalást, amely a Felhasználó vagy a Szolgáltató érdekében állt, amelynek a Felhasználó vagy a Szolgáltató az alanya (vagy amelyet a Felhasználó vagy a Szolgáltató a Szerződés hatálya alatt szerzett meg), illetve amely kifejezetten határozatlan időre jött létre.


  11. Felelősség


  A Felhasználó saját felelősségére használja a Weboldalt és a Szolgáltatásokat.

  A Szolgáltató kizár mindennemű felelősséget a Weboldalon általa elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, pontosságáért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, használhatóságáért vagy rendelkezésre állásáért. A Szolgáltató különösen kizár minden felelősséget a Weboldalon megjelenő vagy a Weboldal használatával megjeleníthető dolgok vagy szolgáltatások árainak hitelességéért, időszerűségéért, pontosságáért, azok aktualizálásáért. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az adatbeviteli és nyomdahibákért.

  A Szolgáltató kizár továbbá minden felelősséget az egyes Felhasználók által tanúsított magatartásért.


  A Szolgáltató nem szavatol a Weboldal és a Szolgáltatások működéséért, használhatóságáért, hibamentességéért és működőképességéért, sem ezek és a működtető szerver biztonságáért. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot (de nem köteles arra), hogy kijavítsa a Weboldalon felmerülő hibákat. Amennyiben a Weboldal használata vagy a Szolgáltatások igénybevétele bárminemű javítási vagy kicseréléssel, módosítással kapcsolatos költséggel jár, a Szolgáltató semmilyen formában nem felelős ezen költségekkel kapcsolatban.

  A Szolgáltató nem szavatol azért, hogy a Szolgáltatások és a Weboldal megfelel a Felhasználók által állított követelményeknek, elvárásoknak.

  A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a Szolgáltatások igénybevétele vagy a Weboldal használata révén valamely dolog, áru, szolgáltatás vagy bármi más elérhetővé válik, illetve meghatározott időn belül elérhetővé válik.

  A Szolgáltató semmilyen formában sem szavatol a Weboldal használata révén külső weboldalon vásárolt vagy megszerzett dologért, szolgáltatásért, a Weboldal használata révén kialakult vagy megszerzett kapcsolatért, adatért, információért, és annak tartalmáért, minőségéért. Ezekre a szolgáltatásokra, illetve árukra a Felhasználó és az érintett harmadik személy között létrejött külön szerződés feltételei az irányadóak. Ebben az esetben a Szerződés nem érinti a Felhasználó és az ilyen harmadik személyek között fennálló jogviszonyt.

  A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatáson keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött Tartalom vagy más kommunikációs adat törléséért, megrongálásáért vagy megrongálódásáért, mentésének elmulasztásáért. A Szolgáltató szintén nem felel a Szolgáltatás igénybevétele vagy a Weboldal használata során a Felhasználó számítógépére esetlegesen eljutó vírusok okozta károkért.

  A Weboldalon vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített Szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

  A Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatót teljes körűen megvédi, mentesíti, kártalanítja minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Weboldal, illetve Szolgáltatás Felhasználó általi használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.

  Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősséget azokért az esetleges közvetlen vagy közvetett következményekért, amelyek olyan igényből következnek, ami azon alapul, hogy a Felhasználó személyes joga, lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint hatályos és érvényes jogszabályok vagy egyéb vallási és társadalmi előírások tilalmazzák vagy korlátozzák a Weboldal, a Szolgáltatások, vagy az azokhoz hasonló egyéb szolgáltatások igénybevételét vagy teljesítését, és a Felhasználó egyedül felelős a helyi jogszabályok és egyéb rendelkezések vagy előírások betartásáért.

  A Weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperhivatkozások vagy hiperlinkek), amelyek más külső internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget ideértve a külső szolgáltatókhoz (pl. Gmail, Facebook) való bejelentkezést lehetővé tevő linkeket. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltató csupán hozzáférést biztosít. A Szolgáltató nem köteles megvizsgálni a Weboldalról elérhető bármely weboldalt, és nem vállal felelősséget a Weboldalról elérhető külső weboldalakért, azok elérhetőségéért, használhatóságáért, tartalmáért, adatkezelési és felhasználási szabályaiért és azok betartásáért, sem nem hagyja jóvá azokat. A Szolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik a harmadik személyek által üzemeltetett vagy birtokolt weboldalak igénybevételével vagy használatával kapcsolatos károkért a Felhasználók irányába, a Felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe a linkeket. A Weboldalon linket elhelyező Felhasználók hozzájárulnak, hogy a linket vagy Tartalmat a Szolgáltató saját belátása szerint felhasználja, ideértve különösen, de nem kizárólagos jelleggel a Weboldalon máshol is elhelyezze, a Felhasználóknak e-mailben vagy más formában elküldje, saját marketing és promóciós céljaira felhasználja. A Weboldalon linket elhelyező Felhasználók a a link megosztásával, feltöltésével elismeri, hogy rendelkezik a link tartalmára vonatkozó vagy az azzal kapcsolatos termék, szolgáltatás forgalmazásához, értékesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogokkal.

  A jutalomakciókra vonatkozóan a Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy az ilyen akciók kiírására, szervezésére, vagy a szervezett akciók vagy jutalmak bármilyen igénynek való megfelelésének biztosítására a Szolgáltató nem köteles, azt a Szolgáltató saját döntési jogkörében biztosíthatja, vagy felfüggesztheti, vagy megváltoztathatja, és a Szolgáltató a jutalom fajtáját is saját döntési jogkörében és a Weboldalon közzétetteknek megfelelően határozza meg, illetve a Felhasználó kijelenti, hogy a jutalommal vagy jutalomakcióval, annak elmaradásával kapcsolatban semmiféle követelése nincs a Szolgáltatóval szemben, kivéve, ha a Szolgáltató erre kifejezetten kötelezettséget vállalt.

  A Felhasználó felelős minden, valótlan adat, Tartalom megadásából származó kárért, elmaradt hasznonért.

  12. Szerzői jogok


  A Szolgáltatások eszközöket, lehetőséget biztosítanak különféle kommunikációk (pl. sms, e-mail) elküldéséhez és fogadásához, azonban a Szolgáltató maga nem végez telekommunikációs vagy távközlési tevékenységet, és a Szolgáltató nem felelős a felhasználói kommunikációk tényleges és/vagy hibamentes elküldéséért vagy célbaéréséért.


  12. Szerzői jogok


  A Weboldal tartalma és az ahhoz kapcsolódó szoftver(ek)– ellenkező megjelölés hiányában – a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi(k), vagy a szerző, szellemi tulajdonnal rendelkező személy a Weboldalon történő megjelentetésre és felhasználásra hozzájárulását adta a Szolgáltatónak. A Felhasználók a Weboldal tartalmát (zene, szöveg, képek, egyéb tartalmak), vagy az azt támogató szoftvert kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatják, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törlik vagy módosítják. Ellenkező kikötés hiányában, a Weboldal tartalma és az ahhoz kapcsolódó szoftver nem többszörözhető, terjeszthető, adható elő nyilvánosan, vagy közvetíthető a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozható át vagy adható át kereskedelmi célból a Szolgáltató külön, írásos beleegyezése nélkül, a szoftver nem szedhető szét, nem fejthető vissza, forráskódja sem szerezhető meg, erre engedély harmadik személynek nem adható. A Szolgáltató vagy szerző, illetve szellemi tulajdonnal rendelkező fenntartja a Weboldalon a rendelkezése alatt álló anyagok vonatkozásában a szűrés, keresés, böngészés vagy megtekintés során letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalt saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, átrendezzen vagy töröljön.

  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött Tartalmakra is a jelen pontban megfogalmazottak érvényesek.

  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által a Felhasználó használatba adott bármilyen szoftver tekintetében is a fentiek az irányadóak.


  13. Adatvédelem


  A Felhasználó a Regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy az adatait a Szolgáltató a jelen Szerződési feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező és a Weboldalon elérhető Adatkezelési Szabályzatának megfelelően kezelje.


  14. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés


  A Szolgáltató e-mailen keresztül elérhető ügyfélszolgálatot biztosít a Weboldalt és a Szolgáltatásokat érintő felhasználói megkeresések kezelésére hétköznap (közép-európai idő szerint) 10 és 17 óra között a jelen Felhasználási Feltételek 1. pontjában található e-mail címen.


  15. Üzleti Partnereknek


  Szolgáltató a Terméket vagy szolgáltatást értékesítő partneri Felhasználók ("Partnerek") számára a lehetőséget biztosíthat (de nem garantálja ezt) a Weboldalon online hirdetési felületet igénybevételére ("Terméklink") valamint az így megjelenített ajánlatokat a Felhasználók számára elérhetővé teheti. A Terméklink jelen Szerződés értelmében Tartalomnak minősül, azért a Partner felelős, akár a Partner maga hozta létre azt, akár a megbízásából valamely harmadik fél hozta létre azt, és beleértve többek között a Terméklinkre történő kattintással elért domain-en vagy a fogadó oldalon található tartalmat is, illetve a hirdetett szolgáltatásokat és termékeket. A Partner kijelenti és szavatol azért, hogy (i) az általa a Terméklinkkel megjelenített valamennyi információ pontos, teljes és aktuális; (ii) rendelkezik valamennyi szükséges jogosultsággal arra, hogy engedélyezze - és ezennel megad a Szolgáltató részére valamennyi olyan jogot, amelyek a Szolgáltató részére szükségesek ahhoz -, hogy felhasználják, tárolják, nyilvánosságra hozzák, megjelenítsék, továbbítsák a Partner Terméklinkjét, hirdetéseit.

  A Partnerek Regisztrációja a Weboldalon illetve az ott meghatározott speciális weboldalon történik.

  15. Üzleti Partnereknek


  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, (de nem köteles arra) hogy saját hatáskörben meghatározott, egyes konkrét ajánlatokat jelenítsen meg a Weboldalon.

  Szolgáltató fenntartja magának a jogot, (de nem köteles arra) hogy ellenőrizze a Terméklinkek megfelelőségét és működőképességét.

  A Partner tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan Terméklink, anyag, szolgáltatás, termék vagy tájékoztató anyag hirdetése, amely jogszabályba (ideértve bármely olyan ország vonatkozó jogszabályait és előírásait, ahol a Partner hirdetései, Terméklinkjei megjelennek, elhelyezésre kerülnek vagy egyéb módon elérhetővé válnak) ütközik, vagy sérti a Magyar Hirdetésetikai Kódex normáit, vagy azok megsértésére ösztönöz.

  A Partner köteles a Szolgáltató által meghatározott Terméklinkre vonatkozó határidőknek eleget tenni, ha vannak ilyenek.A Terméklink feltöltése az előre feltöltött személyes hirdetési számlakeret terhére teljesül. A személyes hirdetési számla átutalással tölthető fel. A hirdetési árakat a mindenkori hirdetési díjszabás tartalmazza, amelyet a Weboldalon találhat meg a Partner. A Szolgáltató jogosult a díjszabást előzetes értesítés nélkül változtatni, a leadott rendelések természetesen még a rendelés időpontjában érvényes díjak szerint kerülnek elszámolásra. Partner köteles a díjszabást megtekinteni a Terméklink szolgáltatás megrendelése előtt. Visszatérítések, amennyiben vannak ilyenek, hirdetési kredit formájában lehetségesek, kivéve, ha a Szolgáltató visszavonta a Partner hirdetési számláját. A Szolgáltató fenntartja a korlátozásoktól mentes, kizárólagos jogot arra, hogy bármikor bármely személyes hirdetési számlát visszavonjon, természetesen az azon levő fel nem használt vagy nem a Szolgáltatónak járó összeget visszautalva a Partnernek. Az ilyen megszüntetés a Partner a Szolgáltatóval szemben esetlegesen fennálló fizetési kötelezettségét nem érinti. A Partner köteles a hirdetési árakon túl az alkalmazandó forgalmi adót és bármely más jogszabály alapján alkalmazandó adót, illetéket vagy díjat is megfizetni. A Partner tudomásul veszi, hogy erre vonatkozó külön megállapodás és díjazás hiányában, a Terméklink elhelyezését, adatainak körét vagy elhelyezésének időtartamát a Szolgáltató határozza meg. A Szolgáltató nem garantálja: (i) bármely Terméklink elhelyezését, pozicionálását vagy elérhetővé tétele időzítését, vagy (ii) bármely Terméklink megjelenítését, publikációinak, vásárlási konverzióinak számát. A Szolgáltató bármikor olyan mértékben módosíthatja a Terméklinkeket, amely ésszerűen szükséges annak érdekében, hogy megfeleljenek a Szolgáltató műszaki specifikációinak és/vagy irányelveinek. Kizárólagosság semmiféle Terméklinkkel vagy az általa közvetített tartalommal kapcsolatban a Szolgáltatótól nem elvárható, és a Partner a Terméklink vizuális- és szövegkörnyezetével, Terméklinkkel vagy az általa közvetített termékkel összefüggő kizárólagossággal kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszt a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató időről időre új hirdetési típusokat vezethet be szolgáltatásának keretei között. Az összes hirdetési típusra a jelen Szerződés rendelkezései alkalmazandóak. A Partner jogosult a Terméklinket visszavonni, azonban tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által közzétett és kezelt hirdetésnek, Terméklinknek a Weboldalról való végleges eltávolítása legfeljebb huszonnégy (24) órát vesz igénybe, az ezzel összefüggésben keletkező költségek a Partnert terhelik. A Partner tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató a Felhasználók által (akár a Szolgáltatás segítségével akár más módon) tárolt vagy továbbított hirdetéseket nem tudja törölni. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt, és az üzelti érték vagy eszmei cégérték csorbulását is a Terméklinkek elhelyezésével, megjelenésével vagy egyéb módon a Terméklinkekkel kapcsolatban. A Partner kizárólagosan felelős bármely marketing stratégia vagy módszer alkalmazásáért, illetve költségvetések és számlák megtervezésért, módosításáért, fenntartásáért és menedzseléséért.

  Ha a Partner valamely Terméklink közzétételére, vagy módosítására kéri a Szolgáltatót, -- amennyiben a Szolgáltató lehetővé tesz ilyen Szolgáltatást a Weboldalon meghatározott módon és díjszabás szerint a Partner számára -- bármely ilyen közzététel vagy módosítás a Partner által jóváhagyottnak minősül a közzétételtől vagy a módosítástól számított 5. munkanap végével, kivéve, ha a Partner a közzétételtől vagy a módosítástól számított 5 munkanapon belül értesíti a Szolgáltatót, hogy nem hagyja jóvá a módosítást.

  A Partnerekre a Szerződésben megfogalmazott egyéb rendelkezéseken túl az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) rendelkezései is vonatkoznak. Ez alapján a Szolgáltató a Terméklink közzétevőjének minősül csupán, így kizárólag az Ekertv.-ben meghatározott esetekben felel az elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásáért.

  Partnerek kötelesek a Terméklinkekkel kapcsolatban minden vonatkozó jogszabályi rendelkezést betartani, így különösen de nem kizárólagosan az Ekertv. 14/A. § -ában foglalt és az elektronikus hirdetésre vonatkozó kötelezettségeket, a reklámtevékenységre és a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

  A Partnerekre a Szerződésben megfogalmazott egyéb rendelkezéseken túl az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) rendelkezései is vonatkoznak. Ez alapján a Szolgáltató a Terméklink közzétevőjének minősül csupán, így kizárólag az Ekertv.-ben meghatározott esetekben felel az elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásáért.

  A Partner a Szerződés elfogadásával egyben kötelezi magát arra, hogy betartja és eleget tesz a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. §-ában foglaltaknak. Amennyiben e kötelezettségét megszegi, már a Szerződés elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatót mentesíti a jogsértéssel okozott mindennemű kár felelőssége alól. Amennyiben Szolgáltatónak bármilyen kötelezettsége keletkezne e kötelezettség megszegésével kapcsolatban, Partner azt átvállalja.

  A Szolgáltató és a Partner a Szerződés hatálya alatt, illetve azt követően kötelesek bármely, a másik fél üzletvitelével, módszereivel, eljárásaival, információs rendszerével, szabadalmaival, kutatásaival, illetve üzleti terveivel kapcsolatos tényt, adatot, dokumentumot, know-how-t vagy bármilyen más információt ("Bizalmas Információk") megőrizni és titokban tartani, és azt kizárólag a Szerződés teljesítésére, és annak céljával összhangban jogosultak felhasználni.

  A Szolgáltató semmilyen formában sem működik közre közvetlenül a Partnerek és a Weboldal egyéb Felhasználói közötti adásvétel, ajándékozás, szolgáltatásnyújtás és egyéb tranzakciók lebonyolításában vagy megszervezésében sem.

  A Terméklinkre kattintó Felhasználókat a Szolgáltató számlálja. A Terméklink kattintás alapú elszámolása a Weboldalon vagy az ott meghatározott másik weboldalon közzétett publikus árlista alapján történik olyan módón, hogy az árlistában szereplő árak egy (1) kattintásra vonatkoznak. A redundáns kattintásokat nem köteles a Szolgáltató szűrni. A Terméklink kattintás alapú elszámolása tekintetében a Partner kijelenti, hogy elfogadja a Szolgáltatótól származó kattintások számára vonatkozóan a Szolgáltató által nyilvántartott adatokat. A Szolgáltató nem garantál a Partnernek a látogatószámot, vagy a kapott kattintásainak számát. A Partnernek tilos az automatizált, csalárd vagy egyéb módon érvénytelen megjelenítések, lekérdezések, kattintások vagy konverziók létrehozása.

  A Partner a Szolgáltató részére engedélyt ad automatizált program használatára, amely segítségével a Szolgáltató visszakeresheti és elemezheti a Terméklinkhez kapcsolódó webhelyeket annak érdekében, hogy kiértékelhesse a hirdetés minőségét és hirdetési szolgáltatási célok teljesülését. A Szolgáltató ilyen értékelésre nem köteles, csak jogosult. A Partner kifejezett döntésével - a Szolgáltató által meghatározott módon - kivonhatja magát az ilyen értékelés alól.

  A Szolgáltató nem felelős a Partnerek adatvédelmi gyakorlatáért, vagy a Terméklinkben megjelenő külső weboldalak tartalmáért, azok elérhetőségéért. A Szolgáltató kifejezetten javasolja a Felhasználónak, hogy mielőtt a Weboldalt elhagyná és belépne másik weboldalra, tájékozódjon az ott érvényben levő felhasználási feltételekről és adatkezelési szabályzatokról.

  A Partnerek jogosultak lehetnek saját weboldalukon elhelyezni a Szolgáltató megosztó gombját, amelynek keretében a Szolgáltató rendelkezésükre bocsáthatja a szükséges kódrészletet ( a továbbiakban "Gomb"). A Gomb a jelen Szerződésben meghatározott Tartalmaknak minősül. Amennyiben igénybe veszik ezt a Szolgáltatást, akkor arra az alábbi további feltételek vonatkoznak.

  Ha a Partner elhelyezi a Gombot webes felületén, akkor hozzájárul egyben ahhoz, hogy a Felhasználók a Weboldalon a Partner saját weboldaláról láthatnak információt. A Gomb semmiféle webes felületen nem használható, ami a Szerződés vagy az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseibe ütközik, illetve nem értékesíthető vagy átadható harmadik személynek (ideértve a Gombhoz tartozó bármilyen kódot is). A Partner a Gomb használatával kapcsolatban is köteles a vonatkozó jogszabályokat, így kifejezetten az Ekertv. és az Adatvédelmi törvény rendelkezéseit betartani és rendelkeznie kell adatkezelésre vonatkozó szabályzattal, amelyet minden körülmények között betart. Partner nem tüntetheti fel a Szolgáltatóval való kapcsolatát a valóságtól eltérő, megtévesztő módon. A Partner vállalja továbbá, hogy hirdetés vagy értékesítés céljára nem használ fel semmilyen Felhasználói adatot a Felhasználó előzetes jóváhagyása nélkül. A Partner Felhasználó számára köteles annak számára ismertté vált adatai törlésére lehetőséget biztosítani, e körben különösen is köteles betartani az Adatkezelési Szabályzat adatok törlésére vonatkozó előírásait. Ennek keretében és általánosságban is a Partner köteles Felhasználó tudomására hozni elérhetőségét, amelyen ténylegesen elérhetőnek is kell lennie. Szolgáltató jogszabályon alapuló kérésére a Partner köteles a Felhasználóval kapcsolatos, Szolgáltató által meghatározott adatot törölni. Partner vállalja, hogy nem hoz Szolgáltató tudomására olyan adatot, amely a Szolgáltatásoktól és a Weboldaltól függetlenül jutott tudomására.

  Partner a Tartalmakra vonatkozó rendelkezéseken túl vállalja továbbá, hogy nem tesz közzé dohánytermékre vagy szerencsejátékra illetve piramisjátékra vonatkozó linket, illetve nem tölt fel vírust vagy egyéb romboló kódot a Weboldalra. Partner vállalja továbbá, hogy a Terméklink és az azon keresztül elérhető tartalom tartalmazza a kiskorúak érdekében kötelezően előírt korhatárra vonatkozó megjelöléseket.
  Amennyiben a Terméklink harmadik személy jogait érinti, azért kizárólag a Partner felelős.

  Partner a Terméklinken keresztül jogosult kedvezményekről tájékoztatni a Felhasználókat.

  Amennyiben a Terméklink harmadik személy jogait érinti, azért kizárólag a Partner felelős.

  A Partner köteles kártalanítani, megvédeni és mentesíteni a Szolgáltatót a Felhasználók olyan követeléséből származó minden felelősség, kár, veszteség és költség alól (az eljárási költségeket és az ésszerű ügyvédi díjakat beleértve), amely a fizetett szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzvisszatérítésekre vonatkozik.

  A Szolgáltatónak jogában áll, hogy (i) bemutatókban, marketinganyagokon és ügyféllistákban felhasználja a Partner márkajellemzőit (beleértve többek között a Weboldalon közzétett ügyféllistákat, és a Szolgáltatásnak a Partner által való alkalmazásáról készült képernyőfelvételeket), és (ii) nyilvánosan bejelentse a jelen Szerződés létezését és tartalmát.

  A Partner tudomásul veszi, hogy önmagában a Szolgáltatóval való, jelen Szerződés szerinti együttműködése a Partner számára nem garantál üzleti, gazdasági előnyt.


  16. Vegyes rendelkezések


  Amennyiben a Szerződés bármely részét bíróság érvénytelennek mondja ki vagy jogszabály alapján érvénytelen, a Szerződés többi részét az érvénytelenség nem érinti, az érvénytelen feltétel(ek)en kívüli feltételek változatlanul érvényesek és kikényszeríthetőek.

  A Szerződés nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket a Felhasználó vagy a Szolgáltató szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről a Felhasználó szerződésben nem mondhat le.

  A Szerződés rendelkezési közül egy sem jogosítja fel a Felhasználót arra, hogy használja a Szolgáltató kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, emblémáit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jegyeit, kivéve, ha és ahogyan a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad. A jelen Szerződésben foglalt rendelkezések egyike sem értelmezendő úgy, mint amely bármilyen fajta társulást vagy közös vállalkozást hoz létre a felek között, vagy mint amely bármelyik felet bármiféle célra a másik fél ügynökévé minősíti, és egyik fél sem rendelkezik jogosultsággal vagy jogkörrel arra, hogy a másik felet kötelezze, vagy a nevében szerződjön, vagy hogy a másik fél terhére bármely célból és bármilyen módon kötelezettséget hozzon létre.

  Amennyiben bármelyik fél részben, vagy egészben nem teljesíti a Szerződésből fakadó kötelezettségeit, vagy késedelembe esik azok teljesítésével, az nem értelmezhető úgy, hogy a másik fél lemondott a nem teljesítő vagy késedelembe esett fél javára ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséről.

  A jelen Szerződésben foglalt jogok és jogorvoslati lehetőségek halmozódóak, és nem zárnak ki semmilyen, a vonatkozó jogszabályok által biztosított jogot vagy jogorvoslati lehetőséget.

  A Szerződés a teljes és kizárólagos megállapodás a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére Felhasználó és a Szolgáltató között, és hatálytalanít minden más korábbi vagy egyidejű megállapodást.

  A Szolgáltató a Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit jogosult harmadik személyre átruházni vagy engedményezni. A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vállalkozáscsoport minden olyan tagja, amelynek a Szolgáltató közvetve vagy közvetetten legalább 50%-os tulajdonosi részesedésen keresztül tagja, vagy a Szolgáltató eszközei egészének vagy jelentős részének vevője, a jelen Szerződés kedvezményezettjének/engedményesének minősül. Az ilyen vállalkozások jogosultak a Szerződés minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak. A Felhasználó a Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit NEM jogosult harmadik személyre átruházni vagy engedményezni, kivéve ha a Szolgáltató ehhez előzetesen, írásban kifejezett beleegyezését adta.

  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a Szerződés magyar nyelvű változatát lefordíttatta a Felhasználó nyelvére, azt csak a Felhasználó kényelme érdekében és tájékoztatásul tette, és csak a magyar nyelvű Szerződés az irányadó a Felhasználó és a Szolgáltató közötti viszonyra. Amennyiben a magyar nyelvű Szerződés és annak bármilyen nyelvű változata között ellentmondás van, a magyar nyelvű változat az irányadó.

  © Ribizly Project Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda